safe

Vodič za poljoprivrednike

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Izbor herbicida po usevima

 • Na površinama na kojima se ne može izvršiti košenje korova koristi se hemijsko suzbijanje, preparatima herbicidima, koji su toksikološki i ekotoksikološki povoljni i nemaju negativne delovanje na čoveka i životnu sredinu. Preduslovi za visoku efikasnost herbicida su: kvalitetna predsetvena priprema, pravilan izbor herbicida, njihove količine i dovoljno padavina za aktivaciju. Herbicide i količine treba odabrati u zavisnosti od prisutnih korova, mehaničkog sastava zemljišta i sadržaja humusa, za svaku pojedinačnu parcelu.

  Na osnovu efikasnosti delovanja na korovsku vrstu herbicidi su svrstani po sledećoj skali:

  • dobro suzbija 90-100% 
  • zadovoljavajuće suzbija 75-90%
  • slabo suzbija < 75% 

   

  USEVI:

  KUKURUZ - Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve pre nicanja. Zaštita kukuruza nakon nicanja kukuruza i korova smatra se rezervom u slučaju da ne uspe tretiranje posle setve, a pre nicanja kukuruza. Čeka se da izniknu korovi i kukuruz i onda se ide u tretiranje strogo pazeći da se poštuje razvojna faza kukuruza, jer ako se tretiranje vrši nakon faze do koje je dopušteno tretirati, može doći do oštećenja useva kukuruza. 
  Istraživanja su pokazala da na ovaj način mogu biti kontrolisani svi korovi, mnoge korove je lakše suzbijati nakon nicanja, preparati posle nicanja su skuplji nego zemljišni herbicidi, ali u mnogo slučajeva oni su u stvari jevtiniji. O čemu se zapravo radi? Ako se koriste zemljišni herbicidi i ako je proleće suvo, oni neće dobro delovati jer im je za delovanje potrebna vlaga. U tom slučaju treba ići u korekciju sa herbicidima koji deluju preko lista i koriste se nakon nicanja kukuruza i korova, te se u stvari herbicid kupuje dva puta i takav tretman je skuplji nego ako se odmah odluči za primenu herbicida koji se koristi nakon nicanja kukuruza i korova.
  dobro suzbija: acetohlor, acetohlor+67AD, acetohlor+dahemid, acetohlor+dihlormid, dimetenamid, flufenacet+atrazin, flumetsulam, izoksaflutol, bentazon-natrijum+dikamba-kalijum, dikamba, dikamba+rimsulfuron, flurokspir, foramsulfuron+izoksadifen-etil, klopiralid, prosulfuron+primsulfuron-metil
  zadovoljavajuće suzbija: flufenacet+metribuzin, primsulfuron-metil
  slabo suzbija: alahlor, alahlor+atrazin, alahlor+linuron, atrazin+prometrin, linuron, rimsulfuron, tifensulfuron-metil

  SOJA - Pošto je soja širokoredna okopavina i biljka niskog habitusa, problem korova je prisutan od nicanja do žetve, te se tako treba usmeriti i zaštita od korova, tj. neophodna je primena herbicida PRE EM, POST EM, a veoma često mora se vršiti plevljenje useva (naročito semenske soja).
  dobro suzbija: acetohlor, acetohlor+AD-67, acetohlor+dahemid, dimetenamid, metribuzin, fomesafen, imazamoks, oksasulfuron
  zadovoljavajuće suzbija: flufenacet+metribuzin, imazamoks
  slabo suzbija: alahlor, alahlor+linuron, imazetapir, linuron, prometrin, tifensulfuron-metil 

  ŠEĆERNA REPA - Otporni korovi u šećernoj repi najbolje se mogu suzbiti u post primeni i to u split aplikaciji. Primenom ovakvog načina šećerna repa se oslobađa konkurencije korova u najosetljivijim fazama čime se obezbeđuje njeno uspešno nicanje. Najbolji rezultati dobijeni su kombinacijom herbicida na bazi fenmedifama i desmedifama sa metamitronom. Doze preparata i vreme primene određuju se prema uzrastu korova.

  SUNCOKRET - Osnovna primena herbicida je posle setve pre nicanja. Preporučuje se korišćenje dvojnih kombinacija herbicida koje će omogućiti istovremeno suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i sitnosemenih širokolisnih korova. Navedenim zemljišnim herbicidima mogu se tretirati samo trake u zoni biljaka (oko 20-25 cm), dok se korovi u međurednom prostoru suzbijaju mehanički, sa obavezne 2 međuredne kultivacije. Ovim se postiže značajna ušteda herbicida, jer je za tretiranje trake potrebno maksimalno 1/3 količine herbicida od potrebne količine za tretiranje cele površine. Tretiranje se obavlja sa setvom ili posebno prilagođenim prskalicama posle setve, a pre nicanja. 
  dobro suzbija: acetohlor, acetohlor+AD-67, acetohlor+dahemid, acetohlor+dihlormid, dimetenamid 
  zadovoljavajuće suzbija: oksifluorfen 
  slabo suzbija: alahlor, alahlor+linuron, linuron, prometrin 

  KROMPIR 
  dobro suzbija: acetohlor, acetohlor+dahemid, dimetenamid, metribuzin
  slabo suzbija: alahlor+linuron, prometrin, rimsulfuron

  ULJANA REPICA 
  dobro suzbija: klopiralid 
  slabo suzbija:
  alahlor 

  PŠENICA 
  dobro suzbija: dimetenamid, metamitron, desmedifam+fenmedifam, klopiralid, metamitron, triflusulfuron-metil (u kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina)

  PASULJ 
  dobro suzbija: imazamoks
  zadovoljavajuće suzbija: imazamoks 
  slabo suzbija: imazetapir 

  GRAŠAK 
  dobro suzbija: imazamoks 
  zadovoljavajuće suzbija: imazamoks 
  slabo suzbija: imazetapir 

  BORANIJA 
  slabo suzbija: imazetapir 

  LUCERKA 
  dobro suzbija: imazamoks 
  slabo suzbija:
  imazetapir 

  JEČAM 
  dobro suzbija: bentazon-natrijum+dikamba-kalijum, bentazon-natrijum+MCPA-kalijum, jodosulfuro-metil-natrijum+ amidosulfuron+mefenpir-dietil, klopiralid, mekoprop-p 

  ŽUTI ZVEZDAN 
  slabo suzbija: imazetapir 

  MRKVA 
  slabo suzbija: linuron 

  DUVAN 
  dobro suzbija: metil bromid+hlorpikrin 

  PARADAJZ 
  dobro suzbija: metribuzin 

  KUPUS 
  zadovoljavajuće suzbija: oksifluorfen 

  LUK 
  zadovoljavajuće suzbija: oksifluorfen 

  STRNA ŽITA 
  dobro suzbija: dikamba, fluroksipir, glifosat 

  VOĆE I VINOVA LOZA 
  dobro suzbija: flurokspir, glifosat 
  zadovoljavajuće suzbija: oksifluorfen
  slabo suzbija: alahlor+linuron  

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.