safe

Partneri na projektu

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Anafilaksa

Anafilaksa je akutna, potencijalno smrtonosna reakcija preosetljivosti, koja nastaje oslobađanjem medijatora iz mastocita, bazofila i drugih inflamatornih ćelija.

Anafilaksa se definiše kao više simptoma i znaka, samih ili u kombinaciji, koji se ispoljavaju od nekoliko minuta do više časova, nakon ekspozicije provocirajućem agensu.

Može biti blaga, umerena do teška, ili teška. U najvećem broju slučajeva je blaga, ali svaka anafilaksa može potencijalno postati smrtonosna.

Anafilaksa se razvija brzo, obično od 5 do 30 minuta, a može, retko, da traje nekoliko dana. Ponekad postoji period mirovanja od 1 do 8 sati, pre nego što se razvije sekundarna reakcija (bifazični odgovor). Do smrtnog ishoda može doći za nekoliko minuta, a retko danima ili nedeljama nakon inicijalne anafilaktičke reakcije.

Termin anafilaksa obično je rezervisan za imunsku, posebno IgE posredovanu reakciju. Drugi termin, nealergijska anafilaksa, opisuje klinički identičnu reakciju koja nije imunski posredovana. Klinička dijagnoza i lečenje, su, ipak, identični.

Klinički simptomi i znaci:

Prva manifestacija anafilakse može biti gubitak svesti. Simptomi i znaci mogu biti ispoljeni od strane jednog organa ili većeg broja sistema.

 • Gastrointestinalni - bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, tečne stolice, čest nagon na stolicu ili inkontinencija.
 • Oralni - svrab usana, jezika i nepca, otok usana i jezika.
 • Respiratorni - opstrukcija gornjih disajnih puteva usled angioedema jezika, orofarinksa ili larinksa, bronhospazam, stezanje u grudima, kašalj, zviždanje; rinitis, kijanje, kongestija, rinoreja.
 • Kutani - difuzni eritem, crvenilo, urtikarija, svrab, angioedem.
 • Kardiovaskularni - nesvestica, hipotenzija, aritmije, hipovolemijski šok, sinkopa, bol u grudima.
 • Okularni - periorbitalni edem, eritem, hiperemija konjunktiva, suzenje.
 • Genitourinarni - bolovi, čest nagon na mokrenje ili inkontinencija. 

Uzroci anafilakse,  nastale IgE posredovanom reakcijom, su najčešće, preosetljivost na hranu, polene, antibiotike i druge lekove, insekte, latex, druge proteine, kao i medicinske procedure (imunoterapija).

Anafilaksa zahteva urgentno lečenje:

 • A = Airway (disajni put). Obezbediti bolesniku disajni put. Položajem glave i vrata, endotrahealnom intubacijom ili hitnom traheotomijom.
 • B = Breathing (disanje). Obezbediti, ako je potrebno, oksigenoterapiju i saturaciju kiseonikom najmanje 91% pri merenju pulsnim oksimetrom. Lečiti bronhospazam. Pripremiti pribor za endotrahealnu intubaciju.
 • C = Circulation (cirkulacija). Proceniti adekvatnost perfuzije merenjem pulsa, krvnog pritiska, procenom mentalnog stanja i vremena kapilarnog punjenja. Primeniti infuziju izotoničnog rastvora natrijumhlorida. Ako je neophodan vazokonstriktor, dopamin, bolesnik zahteva transport u jedinicu intenzivne nege.

 Isto ABC se mnemonički može koristiti za farmakoterapiju anafilakse:

 • A = Adrenalin = epinefrin       

Epinefrin je lek izbora za anafilaksu. Uobičajena doza epinefrina za odrasle je 0.3 -0.5 mg u 1:1000 rastvora i daje se intramuskularno svakih 10-20 minuta ili kada je neophodno.

 • B = Benadryl (diphenhydramine)        

Antihistaminici nisu korisni kao inicijalna terapija anafilakse, ali mogu biti kada se bolesnikovo stanje stabilizuje. Mogu se primeniti intravenski, intramuskularno ili oralno.

 • C = Corticosteroids       

Kortikosteroidi nisu značajni u akutnoj anafilaksi, ali mogu sprečiti relaps ili produženu anafilaksu. Hidrokortizon (100 do 200 mg) ili ekvivalenta može se primeniti svakih 6 - 8 časova prvih 24 časa.

Epinefrin je lek izbora za lečenje anafilakse. Osobe sa visokim rizikom treba da obezbede već pripremljen epinefrin u injekciji za samopomoć. Takođe, moraju da budu obučeni za njegovu aplikaciju. 

povratak na prethodnu stranicu

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.