safe

SAFE

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Projektne aktivnosti i ciljne grupe

Projektne aktivnosti i ciljne grupe:

  1. Edukativne   aktivnosti   obuhvataju   4  seminara   za poljoprivrednike (u Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Baji), 2 konferencije za lekare opšte prakse (u Somboru i Baji) i 1 seminar za komunalne inspektore (u Novom Sadu), koji za cilj imaju podizanje znanja o negativnim efektima ambrozije.
  2. Podizanje javne svesti postiže se medijskim praćenjem svih projektnih aktivnosti. Dodatno biće organizovano likovno i literarno takmičenje za đake osnovnih i srednjih škola na teritoriji APV i Baje, čija će tema biti štetnost ambrozije.
  3. Javne nabavke opreme i usluga potrebnih za uništavanje ambrozije sprovode se prema PRAG pravilima i obuhvataju nabavku malih traktora, kosačica, mernih stanica za merenje koncentracije  polena  u  vazduhu,  kao  i  usluge suzbijanja ambrozije mehaničkim i hemijskim putem.
  4. Aktivnost mehaničkog i hemijskog uništavanja ambrozije obuhvata identifikovanje područja pod ambrozijom i njeno kontinuirano uništavanje (na području 4000 m2 u APV i 2500 m2 u okolini Baje).
  5. Merenje koncentracije polena u vazduhu vršiće se na 6 novopribavljenih   mernih   instrumenata   (u   Somboru, Zrenjaninu, Vrbasu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Baji).
  6. Razvoj softvera i websajta sa podacima o identifikovanim područjima pod ambrozijom, o hemijskim i mehaničkim tretmanima   identifikovanih   područja,   o   izmerenim koncentracijam   polena   i  svim  sprovedenim   projektnim aktivnostima. 

 

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.